O nas

Radość / O nas

Informacje ogólne

Przedszkole „Radość” jest placówką, która realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, ustawie Karta Nauczyciela, ustawie Kodeks pracy oraz w przepisach wykonawczych wydawanych na ich podstawie w części dotyczącej przedszkoli niepublicznych, w szczególności na podstawie rozporządzenia w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Nauczyciele w swojej pracy stosują nowoczesne programy, metody i formy pracy z dziećmi, dbając o ich wszechstronny ich rozwój.

  • Odimienna metoda nauki czytania według Ireny Majchrzak
  • Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
  • Dziecięca matematyka wg Edyty Gruszczyk- Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej
  • Metoda „Dyscyplina bez nakazów” Agnieszki Chartanowicz
  • Metoda Edukacji przez Ruch Doroty Dziamskiej
  • Pedagogika Zabawy KLANZA

Misja przedszkola

Przedszkole dostarczy wysokiej jakości usług w zakresie kształcenia, wychowania i opieki. Zapewni wdrażanie nowatorskiej oferty programowej i przedsięwzięć dających możliwość rozwoju dzieciom i pracownikom. Podejmie współpracę z różnorodnymi instytucjami i organizacjami lokalnymi i będzie swoje działania promowała w środowisku.

Przedszkole będzie dążyło do jak najlepszego wykorzystania dostępnego zaplecza, aby zapewnić stymulujące, przyjazne i bezpieczne środowisko do realizacji wspólnych działań i celów zawartych w koncepcji.

Wizja Przedszkola

Przedszkole w swoich działaniach kieruje się ogólnie pojętym dobrem dziecka, wiedzą o jego rozwoju, potrzebach i możliwościach, poszanowaniem praw dzieci, rodziców i współpracowników, dostarczaniem pozytywnych wzorców zachowań oraz zaspakajaniem potrzeb klientów.

Przedszkole „Radość” realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, ustawie Karta Nauczyciela, ustawie  Kodeksu pracy oraz w przepisach wykonawczych wydawanych na ich podstawie w części dotyczącej przedszkoli niepublicznych, w szczególności na podstawie rozporządzenia w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Cele przedszkola:

Celem przedszkola jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenie się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki w szkole.

1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju,
2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa,
3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych,
4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających w nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony,
5) wspieranie samodzielnej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań,
6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie,
7) promowanie ochrony zdrowia, tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym o bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
8) przygotowanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci,
9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki,
10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka,
11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy,
12) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka,
13) kreowanie wspólnie z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznawania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na etapie rozwoju,
14) systematyczne uzupełnianie za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju,
15) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzących do   osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole,
16) organizowanie zajęć- zgodnie z potrzebami- umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej, lub języka regionalnego,
17) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

Zadaniem przedszkola jest:

1) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu oraz zapewnienie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez przedszkole,
2) zorganizowanie systemu opiekuńczo-wychowawczego odpowiednio do istniejących potrzeb,
3) stworzenie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój: umysłowy, emocjonalny, społeczny i fizyczny w warunkach poszanowania i godności osobistej oraz życzliwego i podmiotowego traktowania,
4) rozpoznawania możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanków poprzez obserwację, diagnozę i ocenę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole,
5) organizowanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej wychowankom, rodzicom i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami,
6) dostosowanie metod i form pracy do możliwości indywidualnych dziecka oraz wszystkich obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie wychowania przedszkolnego,
7) wyposażenie przedszkola w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych przedszkola,
8) stworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień poprzez organizowanie odpowiednich zajęć,
9) upowszechnianie wśród wychowanków wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych,
10) rozwijanie u wychowanków dbałości o zdrowie własne oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu,
11) współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym m.in. policją ośrodkami kultury, stowarzyszeniami, rodzicami,
12) upowszechnianie wśród dzieci wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska,
13) kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej, a także poszanowania innych kultur i tradycji,
14) dokumentowanie przebiegu procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji przedszkolnej.

Dane adresowe

ul. Armii Krajowej 5
14-100 Ostróda

Godziny otwarcia

Pn - Pt: 6:30 - 16:00
Sb: nieczynne

Dane firmowe

REGON: 281438168, NIP: 741-134-53-42, Nr konta: 82 1020 3613 0000 6002 0133 3806
 

Informacje ogólne

Przedszkole „Radość” – to parterowy budynek, położony z dala od zgiełku i hałasu w otoczeniu zieleni. W budynku znajdują się 4 przestronne sale dydaktyczne, dobrze oświetlone, ciepłe, nowocześnie umeblowane i wyposażone w pomoce edukacyjne.

W salach znajdują się kąciki zabaw i zainteresowań, dostosowane do każdej grupy wiekowej. Przy każdej sali dydaktycznej, znajdują się toalety, przystosowane dla dzieci w wieku przedszkolnym. W przedszkolu wydzielona jest także niewielka sala, w której odbywają się zajęcia dodatkowe i praca indywidualna z dziećmi. Przedszkole wyposażone jest w sprzęt i przybory sportowe, wykorzystywane w trakcie zajęć gimnastycznych i zajęć gimnastyki korekcyjnej.

Lokal posiada szatnię, przystosowaną dla każdego oddziału wiekowego.

Na terenie placówki znajdują się 4 zadrzewione działki, przeznaczone na place zabaw dla poszczególnych grup. Na placach zabaw znajdują się piaskownice, zabawki sprężynowe, drewniane auta, ścianka do zabaw kreatywnych. Sprzęt jest bezpieczny i dostosowany do wieku dzieci. Placówka posiada urządzenia ułatwiające pracę nauczycieli i kontakt z otoczeniem (ksero, fax, komputery dla nauczycieli dyrektora).

Placówka posiada dużą kuchnię z zapleczem magazynowym. Kuchnia wyposażona jest w specjalistyczny sprzęt kuchenny, dzięki któremu dzieci otrzymują smaczne i urozmaicone posiłki. W pobliżu posesji przedszkola wyznaczony jest parking, który umożliwia zaparkowanie i odprowadzenie dziecka do przedszkola.

Nauczyciele

Kwalifikacje pracowników pedagogicznych
Dyrektor przedszkola, nauczyciel mianowany:
Dorota Czaplejewicz
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku: Dyplom w zakresie edukacji wczesnoszkolnej z nauczaniem zintegrowanym i wychowaniem przedszkolnym. Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie: Dyplom w zakresie wczesnoszkolna edukacja zintegrowana
Zastępca Dyrektora, nauczyciel mianowany:
Agnieszka Polewiak
Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Szczytnie, kierunek: nauczanie początkowe. Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, kierunek: pedagogika w zakresie edukacji przedszkolnej - studia magisterskie.
Nauczyciel dyplomowany:
Alina Kostrzewa
Wyższe studia magisterskie na Uniwersytecie Warmińsko - Mazurskim - kierunek pedagogika w zakresie wczesnej edukacji.
Nauczyciel mianowany:
Katarzyna Kuba
Uniwersytet Warmińsko Mazurski, kierunek pedagogika, specjalność – edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna - licencjat, Uniwersytet Warmińsko Mazurski, kierunek pedagogika, specjalność – pedagogika szkolna z przedsiębiorczością – magister
Nauczyciel kontraktowy:
Lubomira Kril
Uniwersytet Warmińsko Mazurski, kierunek filologia, specjalność filologia ukraińska – licencjat, Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawie; świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
Nauczyciel mianowany:
Wioletta Dziedziech-Banaszek
Studium Nauczycielskie w Elblągu, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, wydział humanistyczny - w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego - magister
Nauczyciel początkujący:
Klaudia Adamska
Olsztyńska Szkoła Wyższa, kierunek studiów: pedagogika, specjalność: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z logopedią - licencjat
Nauczyciel kontraktowy:
Paulina Górska
Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego, kierunek pedagogika, specjalność: wczesna edukacja zintegrowana i gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna – licencjat. Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego, kierunek pedagogika, specjalność: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – magister
Nauczyciel mianowany:
Anna Marszałek
Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej - kierunek pedagogika, specjalność – pedagogika wczesnoszkolna i pedagogika przedszkolna z logopedią – licencjat, Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej - kierunek pedagogika, specjalność – wczesnoszkolna edukacja zintegrowana z logopedią – magister, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy - studia podyplomowe w zakresie – oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną
Nauczyciel kontraktowy:
Magdalena Szematowicz
Uniwersytet Warmińsko Mazurski, kierunek pedagogika specjalna, specjalność - resocjalizacja, - licencjat, magister. Uniwersytet Warmińsko Mazurski, kierunek = pedagogika, specjalność - wczesna edukacja – magister

Pracownicy obsługi

Referent do spraw zaopatrzenia
Agnieszka Przybysz

Kucharka
Barbara Ziobro

Pomoc kuchenna
Teresa Piechowiak

Woźna oddziałowa
Izabela Rudowska

Woźna oddziałowa
Elżbieta Pasch

Woźna oddziałowa
Regina Leśniewska

Woźna oddziałowa
Monika Gejza

Pomoc nauczyciela
Milena Tymińska

Odmienna metoda nauki czytania wg Ireny Majchrzak.

Za pomocą tej metody w sposób bezstresowy wprowadzamy dzieci w tajemniczy świat pisma, począwszy od zabaw z imieniem takich jak „Znajdź swoją wizytówkę”, „Czyje to imię” , układanie swojego imienia i kolegi ze wzorem i bez wzoru, następnie prowadzenie zabawy pt. „Loteryjka literowa”, „Nazywanie świata” oraz wiele innych gier i zabaw czytelniczych. Metoda ta jest bardzo skuteczna, ponieważ dzieci podczas zabawy nieświadomie dla nich wprowadzane są w świat liter.

Metoda Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej „Wspomaganie dzieci w rozwoju do skupiania uwagi i świadomego zapamiętywania”.

Za pomocą tej metody dzieci szybko opanowują treści wierszy, a przy tym doskonale się bawią, ucząc siebie i pluszowe misie. W nauce wiersza bardzo pomaga dzieciom także ilustrowanie treści ruchem.

Metoda Doroty Dziamskiej
„Edukacja przez ruch”

Jest to bardzo ciekawą i lubianą metodą przez dzieci. Jej założeniem jest wielozmysłowe uczenie, a u podstawy działania jej jest ruch, który zapewnia odpowiednie dotlenienie mózgu, zintegrowany sposób uczenia się organizmu oraz aktywizację czterech obszarów rozwojowych dziecka: fizycznego, emocjonalnego, społecznego oraz poznawczego. Dzięki tej metodzie nauczyciele mogą kształtować sprawność ruchową i manualną dzieci poprzez bardzo interesujące prace plastyczne.

„Edukacja Matematyczna”
wg prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej

Metoda ta pozwala w atrakcyjny sposób wprowadzać dzieci w obszary matematyki. To koncepcja wspomagania rozwoju umysłowego dzieci, realizowana tak, aby zapewnić im sukcesy. Najważniejsze są osobiste doświadczenia dziecka, stanowią one budulec z którego dziecięcy umysł tworzy pojęcia i umiejętności matematyczne . W grupach dzieci 5- letnich prowadzimy dodatkowe zajęcia dla dzieci o zarysowujących się uzdolnieniach matematycznych, wyłonionych podczas badania w arkuszem diagnostycznym.

Metoda Dobrego Startu wg M. Bogdanowicz

Głównym założeniem MDS jest wspomaganie rozwoju psychomotorycznego dziecka poprzez odpowiednio zorganizowaną zabawę i aktywne wielozmysłowe uczenie symboli graficznych: łatwych wzorów, wzorów literopodobnych, liter i znaków matematycznych. Realizacja tego założenia odbywa się poprzez rozwijanie funkcji, które biorą udział w uczeniu się czytania i pisania (poznawczych: wzrokowo-przestrzennych, słuchowo-językowych i ruchowych) oraz ich współdziałania (integracji percepcyjno-motorycznej). Inne cele to kształtowanie lateralizacji, świadomości schematu ciała (jego części oraz lewej i prawej strony) i przestrzeni. MDS reprezentuje polisensoryczne, aktywne podejście do pracy z dziećmi. Występują w niej trzy elementy: element motoryczny to ćwiczenia ruchowe, ruchowo-słuchowe, a także ruchowo-słuchowo-wzrokowe czyli ruchy zharmonizowane z rytmem piosenki, wykonywane podczas reprodukowania znaków graficznych; element słuchowy to piosenki, wierszyki, zdania, wyrazy; element wzrokowy to znaki graficzne (łatwe wzory, wzory literopodobne, litery i znaki matematyczne.

„Dyscyplina bez nakazów” wg Agnieszki Chartanowicz

Ta metoda odpowiada na potrzeby dzieci w trzech aspektach. Zaspokojenie potrzeby otrzymywania atrakcyjnego komunikatu przez dzieci. Dzieci uczestniczą w spektaklach edukacyjnych prowadzonych przez nauczyciela, który stosuje wielokanałowy przekaz (wzrok, słuch, dotyk, ruch). Poprzez tańce wychowańce czyli atrakcyjne zabawy muzyczno- ruchowe, dzieci uwalniają z ciała nadmiar energii w kontrolowany przez nauczyciela sposób. Dzieci mogą przenieść swoją uwagę na spokojniejszą zabawę i naukę. W tej metodzie dziecko poznaje także potrzebę zaspokojenia własnej godności i wolności. Poznaje wartości wolności szacunku i czuje się zsanowane. Dzięki temu uczy się szanować i dawać wolność innym. Atrakcyjność przekazu spektakli „ShowPedagogika” – Dyscyplina bez nakazów, powoduje, że dzieci pragną uczestniczyć w zajęciach w wolności i szacunku.

Metoda pedagogiki zabawy „Klanza”

Metoda ta oparta jest na różnego rodzaju zabawach i grach, m.in. celem integracji grupy rówieśniczej. Gry i zabawy zapewniają dobrowolność uczestnictwa, wykluczają rywalizację, pozwalają na możliwość komunikowania się przez ruch, słowo, sztuki plastyczne i inne środki wyrazu. Pomagają one dzieciom przezwyciężyć ich lęki i obawy oraz ułatwiają swobodną komunikację. Tańce dają możliwość uwolnienia się od wewnętrznych napięć i obaw. Kanalizują nagromadzone w dzieciach emocje poprzez aktywność ruchową. Odczuwane podczas zabawy przeżycie zadowolenia i radości pozwala dzieciom na budowanie poczucia własnej wartości i zwiększa poczucie przynależności do grupy.

Rytmika

Zajęcia z rytmiki odbywają się raz w tygodniu w czasie realizacji podstawy programowej. Trwają od 15 do 30 minut w zależności od grupy wiekowej

Religia

Na zajęcia z nauki religii uczęszczają dzieci z grup starszych. Religia odbywa się raz w tygodniu. Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne i dobrowolne.

Język angielski

Zajęcia języka angielskiego w „Radości” odbywają się dwa razy w tygodniu. Zajęcia są bezpłatne.

Nauka gry w szachy

Prowadzona jest w grupach dzieci 5 i 6 letnich. Podczas zajęć dzieci dzielone są według stopnia umiejętności, co ułatwia naukę. Zajęcia trwają 30 minut, prowadzi je instruktor szachowy. Zajęcia są dodatkowo płatne.

Robotyka

Zajęcia robotyki uczą logicznego myślenia, rozwijają zdolności manualne i wyobraźnię. Dzieci pod czujnym okiem instruktorów tworzą swoje pierwsze konstrukcje.

Gimnastyka korekcyjna

Na zajęcia z gimnastyki korekcyjnej uczęszczają dzieci z wadami postawy. Odbywają się one raz w tygodniu. Zajęcia opłacają rodzice dzieci.

Nauka tańca towarzyskiego

Naukę tańca towarzyskiego prowadzi instruktor tańca szkoły CARO mgr Mariusz Dull. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i są odpłatne.

Judo

Dzięki treningom judo dzieci rozwijają cechy motoryczne takie jak: siła, gibkość, koordynacja, szybkość, zwinność, wytrzymałość.

Rozkład zajęć na rok 2022/2023

WRZESIEŃ
2022

Sprzątanie świata (Wszystkie grupy)

Dzień Przedszkolaka (Wszystkie grupy)

PAŹDZIERNIK
2022

Dzień Edukacji Narodowej (Wszystkie grupy)

LISTOPAD
2022

Uroczyste Obchody Święta Odzyskania Niepodległości (Wszystkie grupy)

Pasowanie na Przedszkolaka (Biedronki)

Andrzejki (Zuchy)

GRUDZIEŃ
2022

Mikołajki (Wszystkie grupy)

Jasełka (Zuchy)

STYCZEŃ
2023

Dzień Babci i Dziadka (Wszystkie grupy)

Bal Karnawałowy (Wszystkie grupy)

LUTY
2023

Walentynki (Wszystkie grupy)

MARZEC
2023

Obchody Pierwszego Dnia Wiosny (Wszystkie grupy)

KWIECIEŃ
2023

Dzień Ziemi (Wszystkie grupy)

MAJ
2023

Dzień Mamy i Taty (Wszystkie grupy)

CZERWIEC
2023

Dzień Dziecka (Wszystkie grupy)

Pożegnanie 6 latków (Zuchy)

Informacje ogólne

Opłaty związane z pobytem dziecka w przedszkolu wnoszą rodzice w wyznaczonym na tablicy informacyjnej terminach, w formie gotówkowej lub przelewu bankowego, nie później niż do 20 dnia każdego miesiąca.

Opłata stała w roku szkolnym 2022/2023 wynosi 300 zł
Stawka żywieniowa wynosi 10 zł


Informacje ogólne

Zapisy dzieci na rok szkolny 2024/2025 rozpoczynamy od 2 KWIETNIA 2024.
Wydawanie i zbieranie kart zgłoszeń dzieci do przedszkola trwa od 2.04.2024 – 26.04.2024. (nieprzekraczalny termin)

Prosimy o składanie wniosków także drogą elektroniczną (poczta e-mail).

Karta zgłoszeniowa oraz klauzula informacyjna są dostępne do pobrania poniżej.

Ilość dostępnych miejsc ograniczona!

Dodatkowo:

* Dla dzieci uczęszczających do przedszkola będą wydawane Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez nauczycieli grup.

Wymagane dokumenty

Do przeprowadzenia poprawnie rekrutacji potrzebny jest:

Karta zgłoszeniowa.doc (pobierz)
Klauzula informacyjna.doc (pobierz)

Informacje ogólne

Drodzy Rodzice…

Dobro i bezpieczeństwo dzieci w PRZEDSZKOLU NIEPUBLICZNYM RADOŚĆ w OSTRÓDZIE są priorytetem wszelkich działań podejmowanych przez pracowników Przedszkola na rzecz dzieci. Pracownik Przedszkola traktuje dziecko z szacunkiem oraz uwzględnia jego potrzeby. Realizując zadania Przedszkola, działa w ramach obowiązującego prawa, obowiązujących w nim przepisów wewnętrznych oraz w ramach posiadanych kompetencji. Niedopuszczalne jest, by pracownik Przedszkola stosował wobec dziecka jakiekolwiek formy przemocy.

Niniejszy system ochrony dzieci przed krzywdzeniem określa procedury interwencji, działania profilaktyczne, edukacyjne, zasady zapobiegania krzywdzeniu dzieci, a w sytuacji gdy do krzywdzenia doszło – określa zasady zmniejszenia rozmiaru jego skutków poprzez prawidłową i efektywną pomoc dziecku oraz wskazuje odpowiedzialność osób zatrudnionych w Przedszkolu za bezpieczeństwo dzieci do niego uczęszczających.

Poniżej publikujemy Standardy Ochrony Małoletnich. Prosimy o zapoznanie się z opracowanymi procedurami, które mają zapewnić dzieciom ochronę przed krzywdzeniem.

Pliki do pobrania

  1. Standardy Ochrony Małoletnich w Przedszkolu.doc (pobierz)
  2. Zał. 2 Zasady bezpiecznych relacji personel – dziecko oraz dziecko – dziecko.doc (pobierz)
  3. Zał. 3 Wzór – karta interwencji.doc (pobierz)
  4. Zał. 4 Zasady ochrony wizerunku małoletniego i danych osobowych dzieci.doc (pobierz)