Podstawa programowa

Radość | Podstawa programowa

Obowiązek informacyjny Przedszkola Niepublicznego „Radość” w Ostródzie w zakresie Ochrony Danych Osobowych

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz Państwa dzieci przez Przedszkole „ Radość” w Ostródzie:

1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz Państwa dzieci jest Przedszkole Niepubliczne „Radość” w Ostródzie z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 5, 14-100 Ostróda (nr tel. 89 646 39 09, adres e-mail: radosc@przedszkole.ostroda.pl
2. W Przedszkolu Niepublicznym „Radość” w Ostródzie, wyznaczano Inspektora Ochrony Danych. Marcin Wowk
3. W Przedszkolu Niepublicznym „Radość” w Ostródzie przetwarza dane osobowe są w celu realizacji zadań przedszkola wynikających z przepisu prawa.
4. Podstawa prawna przetwarzania:
1) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 996);
2) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967)
3) Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o Systemie Informacji Oświatowej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2159, ze zm.),
4) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1170, ze zm.),
5) oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw.

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu wskazanym w ust. 3, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane tylko uprawnionym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych w uzasadnionych przypadkach na podstawie odpowiednich przepisów prawa albo umowy.
6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Przedszkole Niepubliczne „Radość” w Ostródzie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w ust. 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
7. W związku z przetwarzaniem przez Przedszkole Niepubliczne „Radość” w Ostródzie Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do:

  • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;
  • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
  • usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; – ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO; przetwarzanych na podstawie Państwa zgody;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Przedszkole Niepubliczne „Radość” w Ostródzie posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie w/w przepisów prawa.

8. W przypadkach, w których przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Przedszkole Niepubliczne „Radość” w Ostródzie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.
10. Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu.
11. Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na możliwość realizacji zadań szkoły/przedszkola, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.